Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Projekty Europejskie arrow Projekty UE 2007-2013
Aktualności

W ciągu 2011 roku nadal trwały intensywne prace remontowo-budowlane w obiekcie, w którym mieścić się będzie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej. W ich wyniku zakończono prace wyburzeniowo-rozbiórkowe, zaawansowanie w pracach konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych wynosi obecnie ponad 50%, zakończono także prace związane z konstrukcją dachu i pokryciem, a także rozpoczęto i obecnie prowadzone są nadal prace w zakresie instalacji, a także roboty elewacyjne, w tym renowacja zabytkowych części elewacji. W najbliższych miesiącach planowane jest kontynuowanie prowadzonych prac, a także robót związanych z podjazdem dla karetek, jak również doposażenie Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w nowoczesny sprzęt, zgodnie z założeniami projektowymi. W okresie trwania projektu, do końca 2011 r. zostały zakupione ze środków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: stacjonarny RTG z ramieniem C wraz ze strzykawką automatyczną, analizatorem parametrów krytycznych, respiratorem i kardiodefibrylatorem – jako wyposażenie specjalistycznej pracowni angiograficznej, dwa aparaty EKG, a także został rozbudowany system telemetrii, umożliwiający pomiary hemodynamiczne i kapnografię.

W realizację Projektu do tej pory zaangażowano blisko 5 mln złotych z przyznanego dofinansowania ze środków PO IiŚ. Instytucja Wdrażająca zweryfikowała i zatwierdziła 10 wniosków o płatność, uznając wszystkie poniesione wydatki jako kwalifikowalne.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na III kwartał br.

Ministerstwo Zdrowia organizuje po raz kolejny konkurs plastyczny pn. "Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta". Skierowany on jest do dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, które są hospitalizowane w szpitalach, realizujących projekt finansowany w ramach Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Celem konkursu jest m.in. promocja Priorytetu XII POIiŚ oraz efektów jego wdrażania w szpitalach, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz popularyzacja wiedzy nt. wsparcia szpitali w Polsce ze środków Unii Europejskiej wśród najmłodszego pokolenia Polaków oraz ich rodziców.Tradycyjnie już, autorzy najlepszych prac otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody: laptopy, przenośne odtwarzacze DVD, aparat fotograficzny, gry i programy edukacyjne.  

Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Zdrowia, Pan Bartosz Arłukowicz.

Konkurs plastyczny trwać będzie od 1 lutego do 30 kwietnia 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne będą już wkrótce na stronie internetowej
www.zdrowie.gov.pl.


 Od początku 2011 roku trwają intensywne prace remontowe w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń. Wykonywane są roboty rozbiórkowe i ziemne, rozpoczęto nadbudowę istniejącego budynku o jedną kondygnację, a także prace przygotowawcze do rozbudowy obiektu. W przebudowanym, rozbudowanym i nowocześnie doposażonym budynku ww. Kliniki powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej.

Zdjęcia obiektu:

        

Od początku realizacji projektu Instytucja Wdrażająca zatwierdziła siedem wniosków o płatność, w tym jeden wniosek o płatność pośrednią, pozwalający na refundację poniesionych wcześniej wydatków oraz dwa rozliczające kwotę zaliczek przekazanych w ramach II transz. Ponadto Instytucja Wdrażająca zakończyła czynności kontrolne dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.


Decyzją Instytucji Pośredniczącej II stopnia  - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w dniu 13 sierpnia 2010 r. został zatwierdzony pierwszy wniosek o płatność związany z realizacją projektu za okres od lipca 2009 roku do kwietnia 2010 roku. Ww. wniosek stanowił sprawozdanie z postępów w realizacji inwestycji we wskazanym wyżej okresie, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym. Zatwierdzenie dokumentu z wynikiem pozytywnym pozwoliło na uzyskanie refundacji wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i dalsze sprawne kontynuowanie inwestycji.

W dniu 6 września 2010 r. zostało ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w celu utworzenia specjalistycznego Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej. Szczegóły dotyczące ww. postępowania dostępne są w zakładce „Zamówienia Publiczne” w sekcji „Postępowania aktywne”.

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00