Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Dokumentacja Medyczna

 
 

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna :

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219 z 2019 r. poz. 492, 730, 959),
  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219 z 2019 r. poz. 492, 730, 959),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Kto może złożyć wniosek:

Dokumentacja medyczna w UCK WUM udostępniania jest zgodnie z przyjętymi zasadami na wniosek Wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być: pełnoletni pacjent, rodzic pacjenta, przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez nich osoba.

Wniosek:

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest poniżej z możliwością pobrania w formie pliku pdf oraz do pobrania w Punkcie Informacyjnym Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:35.

Realizacja wniosku:

Prawidłowo wypełniony wniosek składa się osobiście w Punkcie Informacyjnym lub za pośrednictwem placówki świadczącej usługi pocztowe.

Wnioskowana dokumentacja wydawana jest każdorazowo w Punkcie Informacyjnym, a w przypadku gdy we wniosku zaznaczono aby przesłać dokumentację pocztą, za pośrednictwem poczty na koszt Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres. Pracownik Punktu Informacyjnego wydający dokumentację potwierdza dane Wnioskodawcy oraz tożsamość osoby odbierającej wnioskowaną dokumentację, a w przypadku gdy dokumentację odbiera osoba upoważniona, Pracownik Punktu Informacyjnego odbiera oryginał upoważnienia do odbioru dokumentacji oraz potwierdza dane osoby upoważnionej.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Pracownik Punktu Informacyjnego przed wydaniem wnioskowanej dokumentacji medycznej wystawia pokwitowanie wraz z opłatą za realizację Wniosku. Opłatę za udostępnienie dokumentacji uiszcza się w Kasie Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:10 ? 15:00 (przerwa: 10:45 ? 11:00).

Natomiast w przypadku, przekazywania dokumentacji za pośrednictwem poczty przesyłkę przekazuje się listem ?za pobraniem?.

Z dniem 1 września 2019 r. ustalam wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej za sporządzenie:

  • jednej strony wyciągu lub odpisu (poprzez wyciąg rozumie się skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej; poprzez odpis rozumie się dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem) dokumentacji medycznej wynosi ? 9,68 zł (dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) brutto.
  • jednej strony kopii dokumentacji medycznej (poprzez kopię rozumie się dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego ? skanu lub wydruku dokumentacji medycznej prowadzonej w wersji elektronicznej) wynosi ? 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) brutto.
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, w przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wynosi - 1,94 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, należy wypełnić wniosek
 
 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00