Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Projekty Europejskie arrow Projekty UE 2014-2020 arrow SOR

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus jako istotny element systemu państwowego ratownictwa medycznego w stolicy i w województwie mazowieckim, rozpoczyna realizację projektu pn. „Inwestycja w SOR SKDJ w Warszawie w celu wzmocnienia efektywności działania systemu PRM w województwie mazowieckim”. W dniu 19.12.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą, udzielającą dofinansowania – Ministrem Zdrowia.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównywania dostępu do świadczeń w tym zakresie, a w konsekwencji do polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa. Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w stanach nagłych dzięki doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w specjalistyczny sprzęt medyczny, niezbędny do wykorzystania w procesie diagnostyki i terapii. Metodą dojścia do ww. celów jest szereg celów szczegółowych, w tym m.in.: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego populacji z obszaru oddziaływania szpitala, zwiększenie dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zapewnienie najwyższej jakości świadczeń. Na poziomie działań, niezbędne jest osiągnięcie stanu infrastruktury SOR w Szpitalu, która umożliwi realizację ww. celów. Planowanym EFEKTEM projektu jest osiągnięcie adekwatnego do potrzeb pacjentów stanu infrastruktury dedykowanej do realizacji świadczeń z poziomu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym.

Wartość projektu oszacowano na poziomie 4 625 640,00 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 80% ww. kwoty, tj. 3 700 512,00zł. Pozostałe wydatki projektu są zaplanowane do realizacji ze środków budżetu państwa w ramach części 46-Zdrowie.

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2018.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z podpisania umowy o dofinansowanie projektu

POWIĘKSZ  POWIĘKSZ POWIĘKSZ

POWIĘKSZ  POWIĘKSZ

Link do artykułu ze strony Ministerstwa Zdrowia: http://zdrowie.gov.pl/poiis/aktualnosc-3325-nowe_umowy_na_dofinansowanie.html 


04.06.2018 r.

Rozstrzygnięto postępowania o zamówienia publiczne, których przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego i aparatury objętej zakresem projektu. Z końcem maja 2018 roku podpisane zostały umowy z wyłonionymi wykonawcami – dostawcami. Planowane dostawy sprzętu nastąpią w wakacje.

14.08.2018 r.

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn. Inwestycja w SOR SKDJ w Warszawie w celu wzmocnienia efektywności działania systemu PRM w województwie mazowieckim”. Dostarczono, zgodnie z założeniami projektu oraz zawartymi umowami z dostawcami dwa aparaty USG (mobilny oraz stacjonarny), zestaw kardiomonitorów 15-calowych oraz 12-calowych wraz z stanowiskami centralnego monitorowania. Projekt obejmował również  dostawę wraz z instalacją tomografu komputerowego.

Wartość projektu wynosi 4.612.956,84 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.690.365,47 zł, pozostałe 20% (922.591,37) to dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa, z części 46-Zdrowie.

POWIĘKSZ  POWIĘKSZ  POWIĘKSZ  POWIĘKSZ  POWIĘKSZ  POWIĘKSZ  POWIĘKSZ  POWIĘKSZ

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00