Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Godziny pracy poradni
Poradnie Przyszpitalne

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIATKA JEZUS

 

 • Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poszczególnych rejestracji.
 • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie,  za pośrednictwem osoby trzeciej, poprzez adres mailowy;
 • Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą (list polecony). Niespełnienie tego obowiązku przez pacjenta może skutkować skreśleniem z listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

·         Ginekologa i położnika;

·         Onkologa;

·         Psychiatry;

·         Wenerologa;

·         Dentysty

 

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby korzystające ze wskazanych przywilejów jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj.

 

 • Legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu  wydanej przez Ministra Zdrowia;
 • Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS;
 • Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS o symbolu Rw-52;
 • Legitymacji Kombatanta wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do żołnierzy, Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW

 

W celu weryfikacji prawa do świadczeń w dniu udzielenia świadczenia medycznego należy w rejestracji podać swój nr PESEL i potwierdzić tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Po potwierdzeniu tożsamości numer PESEL zostaje wprowadzony do systemu eWUŚ, który potwierdza lub nie potwierdza prawa do świadczeń . W przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń pacjent ma możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń lub przedstawienia dokumentu ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń  zdrowotnych może być:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 

 • Druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę;
 • Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

 

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 

 • Aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 

 • Legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

 

Dla osoby bezrobotnej

 

 • Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

 

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

 

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty

 

W przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

Dla pacjentów z UE (tylko przypadki nagłe)

 

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

PRAWO DO ŚWIADCZEN POZA KOLEJNOŚCIĄ

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i poradniach, a także świadczenia wysokospecjalistyczne udzielane są według prowadzonej kolejki pacjentów oczekujących.

Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością nie są umieszczani na listach oczekujących. Świadczenia są udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.

Z prawa do świadczeń poza kolejnością mogą korzystać następujące osoby: 

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Kobiety w ciąży;

Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (posiadający odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten stan).

Poza kolejnością, do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów, mają prawo:

osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24).

ADRESY I TELEFONY DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

ZESPÓŁ PORADNI LECZNICA  adres: ul. Emilii Plater 21, 01-688 Warszawa

GODZINY PRACY REJESTRACJI: 07.00 – 19.00

Telefony do rejestracji pacjentów (22) 657-39-07; (22) 629-52-30; (22) 629-52-39  

email: rej.lecznica@dzieciatkajezus.pl

 1. Poradnia Otolaryngologiczna; adres: ul. Emilii Plater 21, 01-688 Warszawa

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – 08.00 - 12.00

Wtorek-

Środa – 15.30 - 17.50

Czwartek – 15.00 - 19.00

Piątek – 08.00 – 12.00

 

 1. Poradnia Diabetologiczna; adres: ul. Emilii Plater 21, 01-688 Warszawa

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – 07.30 – 15.05

Wtorek – 07.30 – 15.05

Środa – 08.00 – 15.20

Czwartek – 14.30 – 18.30

Piątek – 07.30 – 15.05

 

 1. Poradnia Pulmonologiczna; adres ul. Emilii Plater 21, 01-688 Warszawa

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – 11.00 – 18.30

Wtorek –

Środa – 07.30 – 14.30

Czwartek –

Piątek – 07.45 – 12.10

 

 1. Poradnia Reumatologiczna; adres ul. Emilii Plater 21, 01-688 Warszawa

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek –

Wtorek – 10.00 – 14.00

Środa –

Czwartek – 14.00 – 18.00

Piątek – 10.00 – 14.00

 

 1. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza; adres: Emilii Plater 21, 01-688 Warszawa

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – 08.00 – 12.00

Wtorek – 08.00 – 13.00

Środa – 08.00 – 12.00

Czwartek – 08.00 – 14.00; 15.30 – 18.30

Piątek –

PORADNIE PRZYSZPITALNE

 1. Poradnia Urologiczna; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn, Wt, Czw, Pt – 8.00 – 15.00; Śr – 8.00 – 17.00

Telefon do rejestracji pacjentów: (22) 502-17-14; (22) 502-19-01

Email: rej.urol@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 14.30

Wtorek – 08.00 – 14.30

Środa – 08.00 – 14.30

Czwartek – 08.00 – 17.00

Piątek – 08.00 – 14.30

 

 1. Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn, Wt, Śr, Pt - 08.00 – 15.00; Czw – 08.00 – 18.00

Telefony do rejestracji (22) 502-16-12; (22) 502-18-83; (22) 502-15-76

Email: rej.orto1@dzieciatkajezus.pl; rej.orto2@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 15.00

Wtorek – 08.00 – 15.00

Środa – 08.00 – 15.00

Czwartek – 08.00 – 18.00

Piątek – 08.00 – 15.00

 

 1. Poradnia Urazowo- Ortopedyczna dla dzieci; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn, Wt, Śr, Pt - 08.00 – 15.00; Czw – 08.00 – 18.00

Telefony do rejestracji: (22) 502-16-12;

Email: rej.orto1@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 15.00

Wtorek – 08.00 – 15.00

Środa – 08.00 – 18.00

Czwartek – 08.00 – 15.00

Piątek – 08.00 – 15.00

 

 1. Poradnia Preluksacyjna; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn, Wt, Śr, Pt - 08.00 – 15.00; Czw – 08.00 – 18.00

Telefony do rejestracji: (22) 502-16-12;

Email: rej.orto1@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – 07.30 – 15.00

Wtorek – 07.30 – 15.00

Środa – 07.30 – 15.00

Czwartek – 07.30 – 18.00

Piątek – 07.30 – 15.00

 

 1. Poradnia Nefrologiczna; adres: ul Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 07.00 – 16.00

Telefon do rejestracji(22) 502-12-66

Email: rej.nefro@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 14.30

Wtorek – 08.00 – 14.30

Środa – 08.00 – 18.00

Czwartek – 08.00 – 14.30

Piątek – 08.00 – 14.30

Teleporady
dr hab. M. Niemczyk - pon i czw 12.00-14.00 22 502 1849
dr hab. B. Foroncewicz - wt i czw 12.00-14.00 502 1866
prof. K. Mucha - wt i czw 12.00-14.00 22 502 1909

 

 1. Poradnia Transplantologiczna; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 07.00 – 16.00

Telefon do rejestracji(22) 502-12-66

Email: rej.nefro@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 15.30

Wtorek – 08.00 – 18.00

Środa – 08.00 – 15.30

Czwartek – 08.00 – 15.30

Piątek – 08.00 – 15.30

 

 1. Poradnia Alergologiczna; adres: ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa

Poradnia Alergologiczna zajmuje się leczeniem alergii skórnej.

Godziny pracy rejestracji: Pn-Czw – 08.00 – 18.00, Pt – 08.00 – 15.30

Telefon do rejestracji (22) 502-13-00; (22) 502-18-04

Email: rej.alergologii@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 14.00

Wtorek – 09.00 – 10.00; 14.00 – 18.00

Środa – 08.00 – 14.00

Czwartek – 09.00 – 10.00; 14.00 – 18.00

Piątek – 08.00 – 14.00

 

 1. Poradnia Dermatologiczna; adres: ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn –Czw – 08.00 – 18.00, Pt – 08.00 – 15.30

Telefon do rejestracji (22) 502-13-00; (22) 502-18-04

Email: rej.derma@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 18.00

Wtorek – 08.00 – 18.00

Środa – 08.00 – 18.00

Czwartek – 08.00 – 18.00

Piątek – 08.00 – 15.00


 1. Poradnia Dermatologii i Wenerologii; adres: ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn, Wt, Czw, Pt – 08.00 – 15.00, śr – 08.00 – 18.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-13-84

Email: rej.wenerologii@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 14.00

Wtorek – 08.00 – 14.00

Środa – 08.00 – 18.00

Czwartek – 08.00 – 14.00

Piątek – 08.00 – 14.00

 

 1. Poradnia Okulistyczna; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn, Wt, Czw, Pt – 08.00 – 15.00; Śr – 08.00 – 18.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-10-78; (22) 502-10-87

Email: rej.oku@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 09.00 – 15.00

Wtorek – 09.00 – 15.00

Środa – 09.00 – 18.00

Czwartek – 09.00 – 15.00

Piątek – 09.00 – 15.00

 

 1. Poradnia Leczenia Jaskry; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji : Pn, Wt, Czw, Pt – 08.00 – 15.00; Śr – 08.00 – 18.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-10-78; (22) 502-10-87

Email: rej.oku@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 09.00 – 14.00

Wtorek – 09.00 – 14.00

Środa – 10.30 – 18.00

Czwartek – 09.00 – 14.00

Piątek – 10.30 – 14.00

 

 1. Poradnia Leczenia Zeza; adres ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji : Pn, Wt, Czw, Pt – 08.00 – 15.00; Śr – 08.00 – 18.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-10-78; (22) 502-10-87

Email: rej.oku@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 09.00 – 14.00

Wtorek –

Środa – 11.00 – 18.00

Czwartek – 08.00 – 12.00

Piątek – 08.00 – 14.00


 1. Poradnia Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-14-95

Email: rej.2.szcz@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.00 – 12.00

Wtorek – 08.00 – 12.00

Środa – 08.00 – 12.00

Czwartek – 08.00 – 15.00

Piątek – 08.00 – 12.00

 

 1. Poradnia Kardiologiczna; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-16-87

Email: rej.kardio@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 07.30 – 15.05

Wtorek – 07.30 – 15.05

Środa – 08.00 – 18.00

Czwartek – 07.30 – 15.05

Piątek – 07.30 – 15.05

 

 1. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-16-87

Email: rej.kardio@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.30 – 14.40

Wtorek – 08.30 – 14.40

Środa – 10.00 – 18.00

Czwartek – 08.30 – 14.40

Piątek – 08.30 – 14.40

 

 1. Poradnia Geriatryczna adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa (wejście od ul. Oczki 6)

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-16-87

Email: rej.kardio@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek –

Wtorek – 10.00 – 14.00

Środa – 14.00 – 18.00

Czwartek – 10.00 – 14.00

Piątek –


 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-12-06; (22) 502-13-42

Email: rej.chir.og@dzieciatkajezus.pl

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – 08.30 – 18.00

Wtorek – 09.00 – 14.00

Środa – 09.00 – 14.00

Czwartek – 09.00 – 14.00

Piątek – 09.00 – 14.00

 

 1. Poradnia Chirurgii Onkologicznej; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: (22) 502-12-06; (22) 502-13-42

Email: rej.chir.og@dzieciatkajezus.pl

Poniedziałek – 14.00 – 18.00

Wtorek – 09.00 – 11.00

Środa – 09.00 – 11.00

Czwartek – 09.00 – 13.00

Piątek – 08.30 – 12.30

 

 1. Poradnia Leczenia Bólu; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: 507-121-385

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – 09.00 – 13.00

Wtorek – 09.00 – 13.00

Środa – 14.00 – 18.00

Czwartek

Piątek – 09.00 – 13.00

 

 1. Poradnia Neurologiczna; adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Godziny pracy rejestracji: Pn-Pt – 08.00 – 15.00

Telefon do rejestracji: 507-121-385

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – 14.00 – 18.00

Wtorek –

Środa – 08.30 – 12.30

Czwartek –

Piątek – 08.30 – 10.30

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00