Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Koszyk świadczeń arrow Lecznictwo uzdrowiskowe
Lecznictwo uzdrowiskowe
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
2) osobodzień – dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych, bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 1200 ostatniego dnia pobytu;
3) profil leczniczy – rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynikający z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

§ 3.

1. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
4) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
5) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
6) uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
7) uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
8) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.
2. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) ambulatoryjnych;
2) stacjonarnych.

2. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:
1) 27 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 21 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 -5;
3) 28 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7;
4) 18 osobodni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8.
4. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1 – 3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
5. Zgody, o której mowa w ust. 5, udziela się na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 5.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne;
2) leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 6.

1. Ustala się następujące poziomy warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze względu na standard pokoju:
1) poziom I:
a) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym,
b) pokój jednoosobowy w studio;
2) poziom II – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego;
3) poziom III:
a) pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym,
b) pokój dwuosobowy w studio;
4) poziom IV – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego;
5) poziom V:
a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym,
b) pokój wieloosobowy w studio;
6) poziom VI – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego.
2. Przez pokój w studio należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.
3. Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.

§ 7.

1. Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu w przypadku świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi iloczyn liczby dni pobytu i poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.3)

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.
3)Niniejsze rozporządzenie, w zakresie dotyczącym częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz poziomów warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z 2005 r. Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655, z 2007 r. Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz. 1185 oraz z 2009 r. Nr 40, poz. 330 ), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00