Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Projekty Europejskie
Unia Europejska

 

logo

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

          Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

                                                                           

                                 „Wzmocnienie systemu wielokierunkowej

diagnostyki i terapii pacjentów wymagających wdrożenia procedur wczesnej

interwencji medycznej poprzez doposażenie w sprzęt medyczny

                                  Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie"                                                                                

 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, zakończył realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach przedsięwzięcia o łącznej wartości blisko 11,7 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, realizowanego w trybie indywidualnego projektu kluczowego w ramach ww. programu, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną poprawiającą jakość i efektywność udzielanych świadczeń w Klinikach Szpitala.

W ramach ww. projektu doposażono szereg Klinik oraz Zakład Radiologii Klinicznej: Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Klinikę Okulistyki, Klinikę Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Klinikę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, a także Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej.

 

Informacje dotyczące programu dostępne są na stronach internetowych: www.zdrowie.gov.pl oraz www.pois.2007-2013.gov.pl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

logo 

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu XII, Działania 12.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn.

.

„Wzmocnienie systemu wielokierunkowej diagnostyki i terapii pacjentów wymagających wdrożenia procedur wczesnej interwencji medycznej poprzez doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie”.

 

Ww. przedsięwzięcie zostało uznane za kluczową inwestycję, o strategicznym charakterze, przyczyniającą się do rozwoju systemu ochrony zdrowia i wzrostu jakości oraz dostępności do świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych dla pacjentów z całego kraju.  Powyższe wynika z faktu, iż Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus jest wiodącą jednostką kliniczną w zakresie m.in. kardiologii, chorób układu krążenia, okulistyki, ortopedii, chirurgii czaszkowo-twarzowo-szczękowej, transplantologii i intensywnej terapii. Szpital dysponuje klinikami o szerokim zakresie specjalizacji, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz najwyższej klasy specjalistami, co pozwala na efektywne i szybkie działanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, leczenia pacjentów z współistniejącymi schorzeniami (m.in. chorobami nowotworowymi), leczenia powikłań po zabiegach transplantacyjnych itp.

 

Przedmiotowy projekt dotyczy zakupu sprzętu do diagnostyki i terapii, w tym aparatury do diagnostyki obrazowej w obszarze ortopedii/traumatologii, okulistyki, onkologii oraz kardiologii inwazyjnej. Doposażenie Klinik Szpitala w ww. infrastrukturę sprzętową wpłynie na poprawę i skrócenie procesu diagnostycznego, poprawę jego trafności, a przez to wpłynie na zwiększenie jakości procesu terapeutycznego. Efektem będzie skrócenie czasu leczenia i kosztów hospitalizacji pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i terapię, a następnie rehabilitacji po zabiegu. Celem projektu jest także zmniejszenie liczby powikłań, w szczególności po procedurach inwazyjnych.

 

Projekt jest w pełni spójny z celem głównym XII osi priorytetowej POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju, NPR 2007-2015, a także wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

 

Łączna wartość wydatków w projekcie wynosi obecnie 11.580.530,00 zł, dofinansowanie, na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9.843.450,50 zł.

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na stronie internetowej programu: www.pois.gov.pl

 


 

  

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w II kwartale 2014 r. zakończył realizację projektu 

pn. „Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus”

Umowa o dofinansowanie podpisana z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniu 27.08.2013 r. obejmowała dofinansowaniem pełen zakres merytoryczny ww. przedsięwzięcia o ostatecznej wartości całkowitej 1 630 215,12 zł.

Projekt został realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”;

Działania 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 1 385 682,85 zł.

 

Projekt polegał na informatyzacji Zakładu Radiologii Klinicznej - wdrożeniu systemu informacji radiologicznej (RIS), systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) wraz z możliwością korzystania z opcji teleradiologii. Projekt obejmował także rozbudowę serwerowni i infrastruktury sieciowej oraz integracji wdrożonych systemów z systemami szpitalnymi, jak również doposażeniu Zakładu oraz klinik Szpitala w sprzęt komputerowy oraz wyposażenie umożliwiające efektywne korzystanie z zasobów elektronicznych, w tym w szczególności z elektronicznej dokumentacji obrazowej.

Przedmiotowa inwestycja w lipcu 2014 r. została poddana czynnościom kontrolnym przez instytucję dotującą. Kontrola na zakończenie projektu nie wykazała żadnych uchybień, ani nieprawidłowości. Projekt uznano za zrealizowany w pełnym zakresie, w sposób poprawny, zarówno w obszarze merytorycznym, jak i w zakresie procesu zarządzania, w tym zarządzania finansowego i rozliczenia inwestycji.

To kolejne przedsięwzięcie współfinansowane ze środków unijnych zakończone przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus z sukcesem.

 

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

  


 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w dniu 27.08.2013 r. podpisał umowę na realizację projekt pn.

 „Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie”

 

o wartości całkowitej 1.668.798,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”;

Działania 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” 

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 1.418.478,30 zł.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Informacja ze strony Instytucji Wdrażającej:  http://mazowia.eu/media-wydarzenia/nowa-jakosc-uslug-w-warszawskim-szpitalu-klinicznym-dzieciatka-jezus.html 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.mazowia.eu 

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 

logo

 

 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, i wsparciu udzielonemu przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie realizuje projekt pod nazwą    „Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus”. 

W dniu 19 marca 2010 r. podpisano umowę z Instytucją Wdrażającą, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na realizację powyższego przedsięwzięcia.
Wartość całej inwestycji szacuje się na kwotę 14.920.435,70 zł, natomiast poziom dofinansowania określony w umowie opiewa na kwotę 10.000.000 zł. Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, tj. 8.500.000,00 zł, pozostałe 15 % tj. 1.500.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, części 46 – Zdrowie. Montaż finansowy inwestycji domyka wsparcie ze środków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kwocie 4.920.435,70 zł.
Realizacja projektu będzie prowadzona w latach 2010-2012, natomiast prace przygotowawcze trwały już w roku 2009.

 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje prace związane z modernizacją i rozbudową Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii pod kierownictwem Prof. dr hab. med. Piotra Pruszczyka, w celu utworzenia specjalistycznego Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, jak również zakup niezbędnego, wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, a także budowę zadaszonego podjazdu dla karetek w celu zapewnienia zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń.

 


 

Projekt przewiduje:

  • remont ogólnobudowlany budynku z przebudową wewnętrzną oraz lokalizacją nowych otworów wejściowych i okiennych (962 m2) w celu dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów i wymogów funkcjonalnych Centrum;
  • nadbudowa o 1 kondygnację (481 m2), tak aby na powierzchni całego rzutu budynek miał 3 kondygnacje nadziemne;
  • pogłębienie piwnic, podbicie i wzmocnienie fundamentów, izolację przeciwwilgociową części podziemnej oraz remont i termomodernizację elewacji;
  • dobudowę podpiwniczonego podjazdu dla karetek oraz kubatury użytkowej nad podjazdem dla karetek, stanowiącej jego zadaszenie (powierzchnia zabudowy ok. 100 m2);
  • przebudowa ramp przy wejściu głównym oraz modernizacja zadaszenia nad wejściem głównym.

 

Łącznie wynikiem projektu będzie blisko 1800 m2 funkcjonalnej powierzchni klinicznej i diagnostycznej. Projekt przewiduje wyposażenie Centrum w aparaturę oraz sprzęt szpitalny (w tym łóżka intensywnej opieki kardiologicznej), umożliwiające poprawę efektywności diagnostyki klinicznej i zapewniający optymalne leczenie. Zakupione wyposażenie będzie w pełni spełniało przepisy i standardy światowe obowiązujące w tym zakresie.

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym dotyczące XII Priorytetu i Działania 12.2 dostepne są na stronie Internetowej: http://www.pois.gov.pl/

 

Widok stanu obiektu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

Powiększ  Powiększ  Powiększ

 

Parter:

 Powiększ

 

Klatka schodowa:

Powiększ

 


 

I Piętro:

Powiększ

 

 

Działania informacyjno - promocyjne:

 Powiększ  Powiększ  Powiększ

 Powiększ  Powiększ  Powiększ

 Powiększ

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00